Publicidad:
La Coctelera

El peletero

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET

22 Julio 2014

La Blanca

Diari d’estiu (7)

La Blanca

La Blanca és una persona singular, és una dona capaç de moltes coses, entre elles, la de dur perfectament una conversa llarga, amena i entretinguda amb qualsevol, l’escombriaire del barri, el Ministre d’Hisenda, el perruquer que la pentina o el director de l’oficina bancària on paga la hipoteca de casa seva; seguir perfectament el fil sense perdre’s encara que el tema del diàleg sigui la cuina sueca, la jardineria berber o la metafísica de Pitàgores, i, al mateix temps, fer-se càrrec i assumir com a propi també, sense esforç aparent i d’una manera natural i planera, la posició emocional i moral del seu interlocutor, la seva necessitat subjacent, el seu estatus social i estratègic en la vida. És una dona, cal remarcar-ho, que tothom considera, encara que d’una forma imprecisa i vaga, molt experta i experimentada en general, una persona ben formada en multitud de qüestions però sense especificar ni concretar mai quines exactament, i que, inevitablement, provoca l’empatia, la simpatia i la complicitat dels que la tracten i parlen amb ella com si fos una col•lega més, algú del seu propi entorn, ram o sector més pròxim i no pas una coneguda desconeguda que acaben de saludar fa un instant en una trobada casual o en una festa intranscendent.

La Blanca és una antiga amistat meva de fa temps i una persona de la que ningú ha parlat mai malament en cap cas, jo no ho recordo pas, tot el contrari. És una persona amb la que qualsevol es troba a gust al seu costat, en la seva companyia fàcil i acollidora. Tots el que la coneixen la consideren una persona propera que et mira i et tracte com si et conegués bé, a fons, gairebé com si fos de la família sense poder dir, però, de quina, si de la branca dels Pérez de Tarragona o la dels Trullols de Manresa.

Una vegada, a casa seva, havent sopat i quan ella ja se n’havia anat a dormir, vaig ensarronar al seu marit Miquel al saló entre l’espasa i la paret i amb unes quantes copes de més a les que jo, malèvolament, en vaig afegir unes d’addicionals per fer-li confessar les típiques veritats que només es revelen quan es porta molt alcohol barrejat a la sang.

No es va fer de pregar, entre ploriquejos i sanglots i el típic farfolleig del borratxo, el pobre Miquel em va desvelar que la Blanca era la millor esposa que un home pot desitjar tenir, que després de 27 anys de casats mai havia hagut ni una baralla ni una mala paraula ni, tan sols, una controvèrsia o disparitat de criteri, que a ella li semblava sempre bé tot el que ell proposava o deia, opinava o preferia. Em va dir que fins i tot l’havia posat a prova afirmant coses absolutament diferents i contràries en l’espai de pocs dies i que ella estava d’acord amb ambdues opinions sense parar esment ni adonar-se’n de la flagrant contradicció i al parany a la que ell la sotmetia. Que segons qui li parlava li agradava igual la platja que la muntanya, la nit que el dia, el socialisme més radical que la dreta més ultra liberal, Nelson Mandela que Pol Pot, engreixar-se que aprimar-se.

Li vaig respondre, amagant la meva tristor pel que em deia i que jo ja sospitava, que devia estar content i satisfet que la Blanca fos l’esposa perfecta, la que qualsevol marit desitja i somia. Em va dir que sí, que ho era efectivament, i que no només era l’esposa perfecta sinó que era també l’amiga perfecta, la companya sexual perfecta, la companya de feina perfecta, la sòcia perfecta, la treballadora perfecta, la veïna perfecta, la mare perfecta, la conversadora i amfitriona perfecta, sabia de tot i sabia molt de tot, però...

L’allau desordenat i inacabable d’alabances del Miquel envers la seva esposa anava embolcallat, però, en un plor desconsolat i dolorós que em va deixar, al recolzar el seu front en la meva espatlla dreta per plorar millor i més a gust, tot la camisa feta un fàstic i xopa de llàgrimes salades i babes d’home madur enfonsat.

Comprendràs, doncs, va concloure el Miquel empassant-se els mocs i eixugant-se els ulls humits i inflamats amb el meu mocador, que he demanat el divorci amb caràcter d’urgència.

-----------------------------------

La Blanca és exactament com afirma el seu marit, una persona perfecta, capaç de dur divinament una conversa llarga, amena i entretinguda amb qualsevol sense arribar a dir mai no res d’interessant ni transmetre tampoc alguna cosa, ni d’ella mateixa ni de cap altra qüestió, que sigui exactament original, propi o genuí, no res que pagui la pena retenir al que li l’escolta, no res meritori o notable per recordar, no res mereixedor de repetir per alguna raó , o per tenir-ho simplement en compte o perquè hom considera que es digne d’admiració o d’atenció.

Tothom, com ja he dit, parla molt bé de la Blanca i del seu suposat o imaginat bon criteri sobre les coses que, en realitat, és completament inexistent i només imaginat. Tothom diu que l’aprecia molt encara que, sorprenentment després, la majoria no saben dir res determinat o concret d’ella, no saben situar-la amb exactitud en un lloc i un moment precís, no poden recordar quants anys té o quants aparenta tenir ni si és alta o baixa, rossa o morena, grassa o prima, per no saber no saben ni recorden tampoc el seu nom, ¿Cecilia, Juanita, Pepita? Però, estranyament, els hi plau veure’s emmirallats en ella igual com els agradaria que un jutge els exculpés de qualsevol acusació i els hi dones tota la raó en allò que els mortifica.

Al jutge de família, però, li va costar entendre els arguments previs que exposava el Miquel per demanar el divorci, però va cedir al veure a la Blanca i confondre-la primer amb un dels uixers, després amb una de les psicòlogues professionals que treballen en els jutjats fent informes forenses, més tard amb una de les fiscals i amb una delinqüent molt perillosa, i, per fi, i això és el que el va fer decidir a concedir el divorci, amb la divorciada perfecta.

Un temps després em vaig assabentar que el jutge i la Blanca havien tingut una relació sexual , es veu que al final la va acabar confonent també amb la amant perfecta, cosa que, com tots sabem, agrada a molts homes que no saben distingir la còpia del original ni el desig de la realitat.

-----------------------------------

Diario de verano (7)

Blanca

Blanca es una persona singular, es una mujer capaz de muchas cosas, entre ellas, la de llevar perfectamente una conversación larga, amena y entretenida con cualquiera, el basurero del barrio, el Ministro de Hacienda, el peluquero que la peina o el director de la oficina bancaria donde paga la hipoteca de su casa; seguir perfectamente el hilo sin perderse aunque el tema del diálogo sea la cocina sueca, la jardinería bereber o la metafísica de Pitágoras, y, al mismo tiempo, hacerse cargo y asumir como propio también, sin esfuerzo aparente y de una manera natural y sencilla, la posición emocional y moral de su interlocutor, su necesidad subyacente, su estatus social y estratégico en la vida. Es una mujer, hay que remarcarlo, que todo el mundo considera, aunque de una forma imprecisa y vaga, muy experta y experimentada en general, una persona bien formada en multitud de cuestiones pero sin especificar ni concretar nunca en cuáles exactamente, y que, inevitablemente, provoca la empatía, la simpatía y la complicidad de los que la tratan y hablan con ella como si fuera una colega más, alguien de su propio entorno, ramo o sector más próximo y no una conocida desconocida que acaban de saludar hace un instante en un encuentro casual o en una fiesta intrascendente.

Blanca es una antigua amistad mía de hace tiempo y una persona de la que nadie ha hablado nunca mal en ningún caso, yo no lo recuerdo, todo lo contrario. Es una persona con la que cualquiera se encuentra a gusto a su lado, en su compañía fácil y acogedora. Todos los que la conocen la consideran una persona cercana que te mira y te trata como si te conociera bien, a fondo, casi como si fuera de la familia sin poder decir, sin embargo, de cuál, si de la rama de los Pérez de Tarragona o la de los Trullols de Manresa.

Una vez, en su casa, después de cenar y cuando ella ya se había ido a dormir, encerré a su marido Miquel en el salón entre la espada y la pared y con unas cuantas copas de más a las que yo, malévolamente, añadí unas de adicionales para hacerle confesar las típicas verdades que sólo se revelan cuando se lleva mucho alcohol mezclado en la sangre.

No se hizo de rogar, entre gimoteos y sollozos y el típico parloteo del borracho, el pobre Miguel me desveló que Blanca era la mejor esposa que un hombre puede desear tener, que tras 27 años de casados nunca había habido ni una pelea ni una mala palabra ni, siquiera, una controversia o disparidad de criterio, que a ella le parecía siempre bien todo lo que él proponía o decía, opinaba o prefería. Me dijo que incluso la había puesto a prueba afirmando cosas absolutamente diferentes y contrarias en el espacio de pocos días y que ella estaba de acuerdo con ambas opiniones sin prestar atención ni darse cuenta de la flagrante contradicción y en la trampa a la que él la sometía. Que según quien le hablaba le gustaba igual la playa que la montaña, la noche que el día, el socialismo más radical que la derecha más ultra liberal, Nelson Mandela que Pol Pot, engordar que adelgazar.

Le respondí, escondiendo mi tristeza por lo que me decía y que yo ya sospechaba y me temía, que debía estar contento y satisfecho de que Blanca fuera la esposa perfecta, la que cualquier marido desea y sueña. Me dijo que sí, que lo era efectivamente, y que no sólo era la esposa perfecta sino que era también la amiga perfecta, la compañera sexual perfecta, la compañera de trabajo perfecta, la socia perfecta, la trabajadora perfecta, la vecina perfecta, la madre perfecta, la conversadora y anfitriona perfecta, sabía de todo y sabía mucho de todo, pero ...

La avalancha desordenada e inacabable de alabanzas de Miguel hacia su esposa iba envuelta, sin embargo, en un llanto desconsolado y doloroso que me dejó, al apoyar su frente en mi hombro derecho para llorar mejor y más a gusto, todo la camisa hecha un asco y empapada de lágrimas saladas y babas de hombre maduro hundido.

Comprenderás, pues, concluyó Miguel tragándose los mocos y secándose los ojos húmedos e inflamados con mi pañuelo, que he pedido el divorcio con carácter de urgencia.

-----------------------------------

Blanca es exactamente como afirma su marido, una persona perfecta, capaz de llevar divinamente una conversación larga, amena y entretenida con cualquiera sin llegar a decir nunca nada interesante ni transmitir tampoco algo, ni de sí misma ni de otra cuestión, que sea exactamente original, propio o genuino, nada que valga la pena retener al que le escucha, nada meritorio o notable para recordar, nada merecedor de repetir por alguna razón, o para tenerlo simplemente en cuenta o porque se considera que es digno de admiración o de atención.

Todos, como ya he dicho, hablan muy bien de Blanca y de su supuesto o imaginado buen criterio sobre las cosas que, en realidad, es completamente inexistente y sólo imaginado. Todo el mundo dice que la aprecia mucho aunque, sorprendentemente después, la mayoría no saben decir nada determinado o concreto de ella, no saben situarla con exactitud en un lugar y un momento preciso, no pueden recordar cuántos años tiene o cuántos aparenta tener ni si es alta o baja, rubia o morena, gorda o delgada, por no saber no saben ni recuerdan tampoco su nombre, ¿Cecilia, Juanita, Pepita? Pero, extrañamente, les complace verse reflejados con ella al igual que les gustaría que un juez los exculpase de cualquier acusación y les das toda la razón en lo que les mortifica.

Al juez de familia, sin embargo, le costó entender los argumentos previos que exponía Miguel para solicitar el divorcio, pero cedió al ver a Blanca y confundirla primero con uno de los ujieres, luego con una de las psicólogas profesionales que trabajan en los juzgados haciendo informes forenses, más tarde con una de las fiscales y con una delincuente muy peligrosa, y, por fin, y eso es lo que lo decidió a conceder el divorcio, con la divorciada perfecta.

Un tiempo después me enteré que el juez y Blanca habían tenido una relación sexual, se ve que al final la terminó confundiendo también con la amante perfecta, lo que, como todos sabemos, gusta a muchos hombres que no saben distinguir la copia del original ni el deseo de la realidad.

 

servido por el-peletero sin comentarios compártelo

17 Julio 2014

Les portes de casa meva


Diari d’estiu (6)

Les portes de casa meva.

Darrerament, si no tinc en compte la mort de persones estimades, el moment que viuen els meus amics i amigues i la tristor en general que revesteix els meus dies, puc afirmar que gaudeixo d’una vida bona i serena.

Quan era més jove viatjava per tot el món comprant pells i venent-les, era una vida atractiva, un pèl aventurera i arriscada pels viatges en sí i pel treball que desenvolupava on hi havia tractes que podien sortir bé o malament, podia encertar o equivocar-me en les compres o en les vendes, em podien enredar o no pagar-me els preus estipulats i acordats, cosa que va passar més d’una vegada. Però jo estava content i satisfet i pensava també que tenia la millor vida que es pot tenir. I era cert, absolutament cert, no hi havia millor vida que aquella, una vida que em feia distingir el dia de la nit i veure els meteorits travessar encesos la foscor dels horitzons llunyans.

I somiar en no res contemplant plàcidament les aigües tranquil•les d’un llac sense dracs. Ara, en canvi, escombro el tros de vorera que hi ha entre la porta de la meva botiga i l’arbre que tinc enfront i que ja arriba al tercer pis. És una vida diferent, però no és pas una vida pitjor.

No obstant, ara he d’escoltar també i donar consell gratuït i un somrís fals a tots els que em consulten sobre els seus problemes com si fos un psicòleg o un conseller matrimonial i financer. No puc fer com fa el meu psiquiatre, un professional excel•lent i reputat que té un remeï infalible per curar qualsevol malaltia mental: cobrar molt amb un posat d’esfinx, és un metge caríssim. Amb les seves minutes tan elevades no queda cap altra solució que curar-te el més ràpid possible, si és només amb una sola sessió millor que fer-ho amb dues si no vols acabar demanant almoina per les cantonades.

La majoria de les persones sabem d’una manera intuïtiva el valor de les coses quan hem de pagar per elles, pagar amb diners, amb diners de banc de curs legal, naturalment, sinó no les valorem com cal. Me n’adono d’aquest fet cada cop que començo la temporada de rebaixes, res val no res. Tan és així que m’he vist obligat a afegir al costat dels rètols que anuncien els descomptes en els preus un de més que indica clarament que el dependent ni està de rebaixes ni tampoc es ven. Ho he fet per evitar malentesos i equivocacions que sovint es donen, la gent no té mesura i es pensen que em poden comprar igual que un vestit. Crec, però, que malauradament i malgrat el meu explícit cartell, s’ha produït l’efecte contrari que jo pretenia i ara no paren de preguntar, amb una curiositat malsana, quin és el meu preu.

Jo, el meu preu ja el sé i a ningú l’importa, me’l van dir fa exactament un any i va ser una sort perquè és una bona guia per no vantar-se de manera superba i estúpida del que un no és ni serà mai, no fer-se il•lusions en vers els altres ni rebre després decepcions doloroses. Els que estem acostumats, si més no, a vendre i a comprar amb diners, amb diners de banc de curs legal, sabem del cert que el preu, en realitat, retrata a qui compra i no pas a qui ven. La qüestió, però, és que avui en dia, igual que sempre, tothom compra i tothom ven qualsevol cosa en un monumental embolic i una confusió neguitosa. En tot cas, ara per ara, queda clar que a casa meva i de moment, el dependent ni està de rebaixes ni tampoc es ven.

En el seu lloc, en el lloc del dependent, tinc vestits com els de la fotografia a 25 euros, qui vulgui i tingui 25 euros en pot comprar un. El meu consell professional va inclòs en el preu.

--------------------------------------------

Diario de verano (6)

Las puertas de mi casa.

Últimamente, si no tengo en cuenta la muerte de personas queridas, el momento que viven mis amigos y amigas y la tristeza en general que reviste mis días, puedo afirmar que disfruto de una vida buena y serena.

Cuando era más joven viajaba por todo el mundo comprando pieles y vendiéndolas, era una vida atractiva, algo aventurera y arriesgada por los viajes en sí y por el trabajo que desarrollaba en el que había tratos que podían salir bien o mal, podía acertar o equivocarme en las compras o en las ventas, me podían engañar o no pagarme los precios estipulados y acordados, lo que pasó más de una vez. Pero yo estaba contento y satisfecho y pensaba también que tenía la mejor vida que se puede tener. Y era cierto, absolutamente cierto, no había mejor vida que aquella, una vida que me hacía distinguir el día de la noche y ver los meteoritos atravesar encendidos la oscuridad de los horizontes lejanos.

Y soñar en nada contemplando plácidamente las aguas tranquilas de un lago sin dragones. Ahora, en cambio, barro el trozo de acera que hay entre la puerta de mi tienda y el árbol que tengo enfrente y que ya llega al tercer piso. Es una vida diferente, pero no es una vida peor.

Sin embargo, ahora tengo que escuchar también y dar consejo gratuito y una sonrisa falsa a todos los que me consultan sobre sus problemas como si fuera un psicólogo o un consejero matrimonial y financiero. No puedo hacer como hace mi psiquiatra, un profesional excelente y reputado que tiene un remedio infalible para curar cualquier enfermedad mental: cobrar mucho con un rostro de esfinge, es un médico carísimo. Con sus minutas tan elevadas no queda otra solución que curarte lo más rápido posible, si puedes con una sola sesión mejor que con dos si no quieres terminar pidiendo limosna por las esquinas.

La mayoría de las personas sabemos de una manera intuitiva el valor de las cosas cuando tenemos que pagar por ellas, pagar con dinero, con dinero de banco de curso legal, naturalmente, sino no las valoramos como es debido. Me doy cuenta de ello cada vez que empiezo la temporada de rebajas, nada vale nada. Tan es así que me he visto obligado a añadir junto a los letreros que anuncian los descuentos en los precios uno más que indica claramente que el dependiente ni está de rebajas ni tampoco se vende. Lo he hecho para evitar malentendidos y equivocaciones que a menudo se dan, la gente no tiene medida y creen que me pueden comprar igual que a un vestido. Creo, sin embargo, que desgraciadamente y a pesar de mi explícito cartel, se ha producido el efecto contrario que yo pretendía y ahora no paran de preguntar, con una curiosidad malsana, cuál es mi precio.

Yo, mi precio ya lo sé y a nadie le importa, me lo dijeron hace exactamente un año y fue una suerte porque es una buena guía para no presumir de manera soberbia y estúpida de lo que uno no es ni será nunca, no hacerse ilusiones hacia los demás ni recibir después decepciones dolorosas. Los que estamos acostumbrados, por lo menos, a vender y a comprar con dinero, con dinero de banco de curso legal, sabemos que el precio, en realidad, retrata a quien compra y no a quien vende. La cuestión, sin embargo, es que hoy en día, igual que siempre, todo el mundo compra y todo el mundo vende cualquier cosa en un monumental lío y una confusión inquietante. En todo caso, hoy por hoy, queda claro que en mi casa y de momento, el dependiente ni está de rebajas ni tampoco se vende.

En su lugar, en el lugar del dependiente, tengo vestidos como los de la fotografía a 25 euros, quien quiera y tenga 25 euros puede comprar uno. Mi consejo profesional está incluido en el precio.

servido por el-peletero sin comentarios compártelo

12 Julio 2014

Les portes de l'infern


Diari d’estiu (5)

Les portes de l’infern.

L’Albert, el meu germà, sempre em renya de manera afectuosa, com és ell, pel meu costum de referir-me a senyores que passen del quaranta anys amb termes com “noia” o “xicota”. Jo em defenso manifestant orgullós que no faig altra cosa que seguir una antiga tradició familiar que va encetar el nostre pare que anomenava igualment, nois i xicots, a tots el membres de la seva generació i a d’altres anteriors. Així ho va fer sempre en Peret, el meu pare, d’una manera completament natural i planera per a ell només hi havia nois i noies, xicots i xicotes, fins que l’Alzheimer el va deixar sense la capacitat de parlar i de recordar. Però no pas de somriure.

Jo, en canvi, no somric gens quan arriba l’estiu i no és pas per les calors i la xafogor barcelonina, ni tampoc per les allaus de turistes que visiten la ciutat com si aquí lliguéssim els gossos amb llonganisses. El motiu són les horroroses xancletes i el costum de calçar-les

Per a mi és profundament desagradable veure aquests nois i noies caminar pel carrer amb les seves xancletes mentre mantenen la vista fixa en el seu mòbil al mateix temps que no paren de "wasapejar" amb els dits grossos de les mans sense preocupar-se per saber quina terra trepitgen els seus peus i si ensopeguen o no, amb un fanal, una criatura o amb un altre que fa, o no fa, com ells. Em causen vergonya aliena i és gairebé una ofensa veure'ls i veure trencar les barreres entre el públic i el privat. Aquestes fronteres invisibles que ens deien que no podem comportar-nos al carrer com ho fem a casa i viceversa, que a casa no hem de fer el que fem normalment al carrer. Ara sembla que no hi ha diferències importants entre una i l'altre, entre la casa i el carrer, i que un estrany concepte de festa les ha unit convertint-les en gairebé el mateix, en una extensió més d'un interminable passeig marítim que uneix totes les platges del món, des del Brasil fins a la Barceloneta passant per Califòrnia, Florida i el Carib.

Sort en tinc dels meus bons amics, què faria sense ells? Res, em moriria.

L’XP està passant uns dies de vacances amb la seva mare a Palafrugell i mentre li prepara ella unes esplèndides mandonguilles amb sípia per dinar ha anat a passejar una estona i a fer el mateix que feia Sòcrates quan passejava, telefonar als amics per a preguntar-los qüestions filosòfiques. L’XP m’ha preguntat, tot ensabonant-me primer dient que jo era un home savi, que perquè la majoria de les dones, amb les excepcions corresponents, no expliquen acudits.

Li he dit que res més fàcil de respondre i que la raó era molt senzilla. Per a explicar acudits cal tenir humor i les dones acostumen a tenir-ne poc perquè sempre pensen que algú, o la vida, els hi deu alguna cosa, diners, atenció, bellesa, amor, sexe, tant és, la feminitat és un estat creditor per naturalesa igual que la masculinitat n’és deutor.

En un blog que visito es parla de les coses que romanen malgrat el pas del temps, és una conversa que gira al voltant de l’educació. El propietari del blog, en Gregori Luri, n’és un expert. Em diu a rel d’una pregunta meva:

És una creença pròpia del nostre temps tenir per millor la idea més recent. O, si es vol, tenir el present per jutge del passat. Però perquè aquest ha de ser el jutge inapel•lable de la història? L'historicisme, al meu parer, més que el nihilisme, ens condemna a la frivolitat. Què passa si ens decidim a mirar el present a partir, per exemple, dels ulls de Plató? Doncs que immediatament descobrim permanències. A la preservació d'aquestes permanències li hem donat el nom d'humanisme. Quines són aquestes permanències? Són moltes i crec que cadascú ha de fer l'esforç de descobrir, però li apuntaré només unes poques: l'educació de l'atenció profunda, la capacitat per a postergar la gratificació (és a dir, per a suportar la frustració: el pensament estratègic), la destresa per moure's amb soltesa en diferents àmbits (la qual cosa exigeix al seu torn un domini lingüístic i de les formes)...

Com tothom sap l’infern no existeix, aquesta és la seva principal característica, no té, doncs, paraules que el puguin descriure ni formes que dibuixin una ombra, ni cap mapa tampoc que el senyali, no hi ha manera d’arribar-hi, però és ple a vessar com una platja a l’estiu, una platja vorejada de pins, de pinyes farcides i grills que canten.

----------------------------------------------------------------

Diario de verano (5)

Las puertas del infierno.

Albert, mi hermano, siempre me regaña de manera afectuosa, como es él, por mi costumbre de referirme a señoras que pasan de los cuarenta con términos como "chica" o "muchacha". Yo me defiendo manifestando orgulloso que no hago otra cosa que seguir una antigua tradición familiar que inició nuestro padre que llamaba igualmente, chicos y muchachos, a todos los miembros de su generación y de otras anteriores. Así lo hizo siempre Peret, mi padre, de una manera completamente natural y sencilla para él sólo había chicos y chicas, muchachos y muchachas, hasta que el Alzheimer lo dejó sin la capacidad de hablar y de recordar. Pero no de sonreír.

Yo, en cambio, no sonrío cuando llega el verano y no es por los calores y el bochorno barcelonés, ni tampoco por las avalanchas de turistas que visitan la ciudad como si aquí atásemos a los perros con longanizas. El motivo son las horrorosas chancletas y la costumbre de calzarlas Para mí es profundamente desagradable ver a esos jóvenes caminar por la calle con sus chancletas mientras mantienen la vista fija en su móvil al mismo tiempo que no paran de "wasapear" con los dedos gordos de las manos sin preocuparse por saber qué tierra pisan sus pies y si tropiezan o no, con una farola, una criatura o con otro que hace, o no hace, como ellos. Me causan vergüenza ajena y es casi una ofensa verlos y ver romper las barreras entre lo público y lo privado. Estas fronteras invisibles que nos decían que no podemos comportarnos en la calle como hacemos en casa y viceversa, que en casa no tenemos que hacer lo que hacemos normalmente en la calle. Ahora parece que no hay diferencias importantes entre una y otra, entre la casa y la calle, y que un extraño concepto de fiesta las ha unido convirtiéndolas en casi lo mismo, en una extensión más de un interminable paseo marítimo que une todas las playas del mundo, desde Brasil hasta la Barceloneta pasando por California, Florida y el Caribe.

Suerte tengo de mis buenos amigos, ¿qué haría sin ellos? Nada, me moriría.

XP está pasando unos días de vacaciones con su madre en Palafrugell y mientras le prepara ella unas espléndidas albóndigas con sepia para almorzar ha ido a pasear un rato y a hacer lo mismo que hacía Sócrates cuando paseaba, llamar a los amigos para preguntarles cuestiones filosóficas. XP me ha preguntado, aunque me ha enjabonando primero diciendo que yo era un hombre sabio, que por qué la mayoría de las mujeres, con las excepciones correspondientes, no cuentan chistes.

Le he dicho que nada más fácil de responder y que la razón era muy sencilla. Para contar chistes hay que tener humor y las mujeres suelen tener poco porque siempre piensan que alguien, o la vida, les debe algo, dinero, atención, belleza, amor, sexo, da igual, la feminidad es un estado acreedor por naturaleza igual que la masculinidad es deudor.

En un blog que visito se habla de las cosas que permanecen a pesar del paso del tiempo, es una conversación que gira alrededor de la educación. El propietario del blog, Gregorio Luri, es un experto. Me dice a raíz de una pregunta mía:

Es una creencia propia de nuestro tiempo tener por mejor la idea más reciente. O, si se quiere, tener al presente por juez del pasado. ¿Pero por qué el presente ha de ser el juez inapelable de la historia? El historicismo, a mi modo de ver, más que al nihilismo, nos condena a la frivolidad.
¿Qué ocurre si nos decidimos a mirar el presente a partir, por ejemplo, de los ojos de Platón? Pues que inmediatamente descubrimos permanencias. A la preservación de esas permanencias le hemos dado el nombre de humanismo. ¿Cuáles son esas permanencias? Son muchas y creo que cada uno debe hacer el esfuerzo de descubrirlas, pero le apuntaré sólo unas pocas: la educación de la atención profunda, la capacidad parar postergar la gratificación (es decir, para soportar la frustración: el pensamiento estratégico), la destreza para moverse con soltura en diferentes ámbitos (lo cual exige a su vez un dominio lingüístico y de las formas)...

Como todo el mundo sabe el infierno no existe, ésta es su principal característica, no tiene, pues, palabras que lo puedan describir ni formas que dibujen una sombra, ni ningún mapa tampoco que lo señale, no hay manera de llegar, pero rebosa como una playa en verano, una playa bordeada de pinos, de piñas rellenas y grillos que cantan.

servido por el-peletero sin comentarios compártelo

3 Julio 2014

Les portes del Cel

Diari d’estiu (4)

Les portes del Cel.

Un bon amic m’acaba de proporcionar un dels més contundents i poc refinats consells que mai havia sentit referit a una noia en concret, m’ha dit clar i català: millor que t’ho facis amb una nina inflable que amb aquesta xicota. La xicota té 48 anys i és un veritable desastre.

En realitat no tenia ni tinc pas ganes de fer-m’ho ni amb aquesta noia ni amb cap altra, guapa, lletja, llesta o estúpida. Ha estat un malentès, només era un comentari sobre algú que conec entre la molta gent que passa per la meva botiga i que m’explica la seva vida, que no venen a comprar i sí, en canvi, a buidar el pap, a treure el que tenen dins dels budells i que els hi costa pair. El meu era només un comentari sense intenció, com ja dic, però el meu amic ha pensat que li demanava la seva opinió sobre si devia o no devia tenir o intentar tenir relacions sexuals amb aquest desastre de noia, res més lluny del meu pensament. Repeteixo, ni amb aquesta ni amb cap altre.

Gairebé sempre són dones les que em visiten, els homes som molt més tímids, ens costa despullar-nos emocionalment. M’expliquen de tot i moltes vegades, la veritat, no sé què pensar, encara que també, com li dic sempre a un altre amic meu, en Guifré:

-Quan un home et pregunta si has anat a comprar el pa, què està intentant saber?

En Guifré em respon de manera ràpida i decidida i sense pensar-s’ho dues vegades:

-Vol saber si has anat a comprar el pa.

-I quan és una dona qui t’ho pregunta?- afegeixo.

-Aleshores pot voler saber qualsevol cosa menys si has anat o no a comprar el pa- em respon també contundent i segur.

El meu amic Guifré, però, creu també com tothom que en aquesta vida ha d’imperar el carpe diem, per aquesta raó darrerament estic reben, per part seva i dels meus altres amics i coneguts, un bombardeig constant, sense treva ni descans, sobre al pas del temps i el seu correcte aprofitament, tempus fugit, un riu que fuig per a no tornar més. Un temps, diuen també assenyalant-me acusadorament amb l’índex, que corre en contra nostra i que les oportunitats perdudes mai més es tornen a presentar. A quina mena d’oportunitats es refereixen? Evidentment a les sexuals, de les oportunitats laborals ni me’n parlen, això demostra la situació en la que es troba el país, penso jo.

En Guifré s’ha apuntat a Meeting i en Felip, un altre amic, a Badoo. Segons el primer al ser Meeting de pagament la gent està més seleccionada, més filtrada que a Badoo, que al ser gratuït hi va a parar tota la purria. El cas és que en Felip no ha trigat ni una setmana a aconseguir novia, una txeca que treballa a Alacant, i en Guifré ja porta un munt de trobades d’èxit, i quan dic d’èxit em refereixo exclusivament a fantàstics caps de setmana sexuals. Ambdós, en Felip i en Guifré, llueixen un esplèndid somrís de felicitat que els hi va d’orella a orella. En Guifré té, si més no, el bon gust de no enviar-me fotografies dels seus “ligues”, en canvi, en Felip m’envia fotos de la romanesa i ell fent-se petonets. Les imatges són inenarrables.

Sigui com sigui, és cert que tothom em parla de la necessitat de viure el present, d’això tan abstracte que la gent anomena: “viure la vida”, què és viure la vida? Que vagi de festa, em responen segurs, que em diverteixi, que surti amb dones, quantes més millor, que faci tots els polvos que pugui, que folli sense parar i amb tot allò que es mogui, camini, repti, nedi o voli, sigui mascle, femella o el que se’m posi per davant, mamífer o rèptil. Que un clau treu un altre clau i mil coses més. I em pregunten sorpresos que com és que encara no tinc una altra novia i un parell o tres d'amants com a mínim quan ja fa l’eternitat de sis mesos que es va morir la meva novia i que ja em toca. No sé què em toca.

La Heidi va ser un personatge de dibuixos animats, però també és una noia nord-americana d’uns quaranta anys de San Diego, Califòrnia, que està a Barcelona passant les vacances. És professora i ensenya als emigrants mexicans anglès i ciutadania dels EEUU. Darrerament ha demanat a la seva escola que li redueixi les hores de classe pera no arribar al mínim necessari que l’obligaria per llei a contractar una assegurança mèdica perquè no la pot pagar.

-Aleshores què fas quan et trobes malament i estàs malalta?-, li he preguntat.

-Passo directament la frontera i busco un metge mexicà que són molt més barats i millors que els californians que, a més, treballen a disgust i amargats perquè sempre pensen que cobren massa poc i et tracten malament. I tenen molta por a equivocar-se i que els denunciïs i els hi facis malbé la vida. Aquí teniu sort que la medicina és gratuïta-, em va dir.

-No!!- li vaig contestar, -no ho és pas de gratuïta, és caríssima i fins ara molt bona, el que passa és que la paguem entre tots amb els nostres impostos.

-Ah!!, no ho sabia, em pensava que era gratuïta.

-Dona!, no hi ha res gratuït en aquesta vida, els metges bé han de cobrar, no?, les instal•lacions s’han de mantenir en bon estat, no?

-Sí, és clar, mirat així tens raó.

L’Ala és una dona russa del Caucas, d’un poblet a prop de la frontera amb Txetxènia. Ja passa dels cinquanta, està sola i viu i treballa a Barcelona cuidant a una dona gran dependent. Dorm a casa de la senyora que cuida, va a comprar, neteja el pis, cuina per les dues, la renta, la dutxa, la treu a passejar i li dona conversa. No té res a veure amb les típiques famílies russes de classe mitja que visiten la ciutat atretes pel seu atractiu i plenes de bitlles de banc a les butxaques. Ni tampoc s’assembla a un gigoló rus guapíssim i jove, alt i ros que tinc com a client que de tant en tant em compra coses per a les seves amigues.

-Estaran contentes les teves amigues- li dic amb picardia.

-Les meves amigues sempre estan contentes amb mi-, em respon amb un somrís que les deu enamorar.

-Quina edat tenen les teves clientes?- li pregunto.

-Qualsevol edat, la qüestió no són els anys, són els diners que tenen o no tenen per pagar els meus serveis. En el sexe no hi compte l’edat, només les ganes. I el diner és el millor afrodisíac que conec. Saps de què et parlo?

-Sí, ho sé, no en tinguis cap dubte, els pelleters coneixem aquest poder.

Els dissabtes i els diumenges l’Ala té festa i se’n va a passejar per Barcelona, se seu en un bar de la Avinguda de Roma a prendre un té, a mirar la televisió i a fer mitja, o al menys això és el que diu que fa. M’explica que ara, segons sembla, des del final de la darrera guerra, a Txetxènia és viu molt tranquil, la seva mare té allí a prop, al poblet on va néixer, una petita casa al camp on conrea un hort. També té un fill gran que viu a Mosca del que no parla gaire. Jo li dic que ella podria trobar molt bona feina fent de traductora o intèrpret de rus, però no m’escolta.

Quan torno cap a casa, als vespres, als bancs del carrer estan ocupats per homes magrebins que xerren de manera distesa i amigable sobre les seves coses mentre les famílies de filipins s’encaminen cap a casa amb els fills jugant i corrent encara al seu voltant amb darreres les reserves d’energia que els hi queden malgrat l’hora que és.

Al meu barri, però, hi hagut darrerament un moviment estratègic molt important que ha afectat a les prostitutes xineses que han perdut les cantonades claus que fins ara ocupaven expulsades per unes altres noies que no sé d’on venen, que encara no sé situar geogràficament en un atlas, ignoro si son nacionals o llatines o filles d’una barreja racial indeterminada, això sí, totes són ja grans i se les veu a les pobres una mica atrotinades, arrugades, envellides i amb molta “mili” al damunt o, millor dit, entre les cames.

L’Ala afirma convençuda que el President Putin ho està fent molt bé i espera, diu ella, a veure si d’una vegada i per fi els hi fum una bona pallissa als podrits ucraïnesos que no es mereixen ni una engruna de pa, que tot són uns nazis i una colla de mafiosos i que estaria molt bé que els hi tallessin el subministrament de gas el proper hivern a veure si es congelen i deixen d’emprenyar.

Els meus amics tenen raó, els dies passen com un riu i la xafogor ja m’ha fet oblidar que no fa pas gaire era primavera i vam celebrar Sant Joan i Sant Pere, el sant de l’àliga i el sant de les claus que obren i tanquen les portes del Cel.

------------------------------------------------

Diario de verano (4)

Las puertas del Cielo.

Un buen amigo me acaba de proporcionar uno de los más contundentes y poco refinados consejos que nunca había oído referido a una muchacha en concreto, me ha dicho claro y catalán: mejor que te lo hagas con una muñeca hinchable que con esta chica. La chica tiene 48 años y es un verdadero desastre.

En realidad no tenía ni tengo ganas de hacérmelo ni con esta chica ni con ninguna otra, guapa, fea, lista o estúpida. Ha sido un malentendido, sólo era un comentario sobre alguien que conozco entre la mucha gente que pasa por mi tienda y que me cuenta su vida, que no vienen a comprar y sí, en cambio, a vaciar el buche, a sacar lo que tienen dentro de los intestinos y que les cuesta digerir. El mío era sólo un comentario sin intención, como ya digo, pero mi amigo ha pensado que le pedía su opinión sobre si debía o no debía tener o intentar tener relaciones sexuales con este desastre de chica, nada más lejos de mi pensamiento. Repito, ni con esta ni con ninguna otra.

Casi siempre son mujeres las que me visitan, los hombres somos mucho más tímidos, nos cuesta desnudarnos emocionalmente. Esas mujeres me cuentan de todo y muchas veces, la verdad, no sé qué pensar, aunque también, como le digo siempre a Guifré, otro amigo mío:

-Cuando un hombre te pregunta si has ido a comprar el pan, ¿qué está intentando saber?

Guifré me responde de manera rápida y decidida y sin pensarlo dos veces:

-Quiere saber si has ido a comprar el pan.

-¿Y cuando es una mujer quien te pregunta? - Añado.

-Entonces puede querer saber cualquier cosa menos si has ido o no a comprar el pan- me responde también contundente y seguro.

Mi amigo Guifré, sin embargo, cree asimismo como todo el mundo que en esta vida debe imperar el carpe diem, por esta razón últimamente estoy recibiendo, por su parte y las de mis otros amigos y conocidos, un bombardeo constante, sin tregua ni descanso, sobre el paso del tiempo y su correcto aprovechamiento, tempus fugit, un río que huye para no volver más. Un tiempo, dicen también señalándome acusadoramente con el índice, que corre en nuestra contra y que las oportunidades perdidas nunca más se vuelven a presentar. ¿A qué tipo de oportunidades se refieren? Evidentemente a las sexuales, de las oportunidades laborales ni me hablan, esto demuestra la situación en la que se encuentra el país, pienso yo.

Guifré se ha apuntado a Meeting y Felipe, otro amigo, a Badoo. Según el primero al ser Meeting de pago la gente está más seleccionada, más filtrada que en Badoo, que al ser gratuito va a parar toda la chusma. El caso es que Felipe no ha tardado ni una semana en conseguir novia, una checa que trabaja en Alicante, y Guifré ya lleva un montón de encuentros de éxito, y cuando digo de éxito me refiero exclusivamente a fantásticos fines de semana sexuales. Ambos, Felipe y Guifré, lucen una espléndida sonrisa de felicidad que les va de oreja a oreja. Guifré tiene, al menos, el buen gusto de no enviarme fotografías de sus "ligues", en cambio, Felipe me envía fotos de la rumana y él dándose besitos. Las imágenes son inenarrables.

Sea como sea, es cierto que todo el mundo me habla de la necesidad de vivir el presente, de eso tan abstracto que la gente llama "vivir la vida", ¿qué es vivir la vida? Que vaya de fiesta, me responden seguros, que me divierta, que salga con mujeres, cuantas más mejor, que eche todos los polvos que pueda, que folle sin parar y con todo lo que se mueva, camine, repte, nade o vuela, sea macho, hembra o lo que se me ponga por delante, mamífero o reptil. Que un clavo saca otro clavo y mil cosas más. Y me preguntan sorprendidos que cómo es que todavía no tengo otra novia y un par o tres de amantes como mínimo cuando hace ya la eternidad de seis meses que murió mi novia y que ya me toca. No sé qué me toca.

Heidi fue un personaje de dibujos animados, pero también es una chica norteamericana de unos cuarenta años de San Diego, California, que está en Barcelona pasando las vacaciones. Es profesora y enseña a los emigrantes mexicanos inglés y ciudadanía de los EEUU. Últimamente ha pedido a su escuela que le reduzca las horas de clase pera no llegar al mínimo necesario que la obligaría por ley a contratar un seguro médico que no puede pagar.

-Entonces ¿qué haces cuando te encuentras mal y estás enferma? -, le he preguntado.

-Paso directamente la frontera y busco un médico mexicano que son mucho más baratos y mejores que los californianos que, además, trabajan a disgusto y amargados porque siempre piensan que cobran demasiado poco y te tratan mal. Y tienen mucho miedo a equivocarse y que los denuncies y les malogres la vida. Aquí tiene ustedes suerte que la medicina es gratuita- me dijo.

-¡No! - Le contesté, -no lo es de gratuita, es carísima y hasta ahora muy buena, lo que pasa es que la pagamos entre todos con nuestros impuestos.

-¡Ah!, No lo sabía, pensaba que era gratuita.

-¡Mujer!, No hay nada gratuito en esta vida, los médicos bien han de cobrar, ¿no?, Las instalaciones deberán mantenerse en buen estado, ¿no?

-Sí, claro, mirado así tiene razón.

Ala es una mujer rusa del Cáucaso, de un pueblo cercano a la frontera con Chechenia. Ya pasa de los cincuenta, está sola y vive y trabaja en Barcelona cuidando a una anciana dependiente. Duerme en casa de la señora que cuida, va a comprar, limpia el piso, cocina para las dos, la lava, la ducha, la saca a pasear y le da conversación. No tiene nada que ver con las típicas familias rusas de clase media que visitan la ciudad atraídas por su encanto y llenas de billetes de banco en los bolsillos. Ni tampoco se parece a un gigoló ruso guapísimo y joven, alto y rubio que tengo como cliente que de vez en cuando me compra cosas para sus amigas.

-Estarán contentas tus amigas- le digo con picardía.

-Mis amigas siempre están contentas conmigo-, me responde con una sonrisa que las debe enamorar.

¿Qué edad tienen tus clientes? - Le pregunto.

-Cualquier edad, la cuestión no son los años, es el dinero que tienen o no tienen para pagar mis servicios. En el sexo no cuenta la edad, sólo las ganas, y el dinero es el mejor afrodisíaco que conozco. ¿Sabes de qué te hablo?

-Sí, lo sé, no tengas ninguna duda, los peleteros conocemos bien ese poder.

Los sábados y los domingos Ala tiene fiesta y se va a pasear por Barcelona, se sienta en un bar de la Avenida de Roma a tomar un té, a mirar la televisión y a hacer ganchillo, o al menos eso es lo que dice que hace. Me cuenta que ahora, al parecer, desde el final de la última guerra, en Chechenia hay mucha tranquilidad, su madre tiene allí cerca, en el pueblo donde nació, una pequeña casa en el campo donde cultiva un huerto. También tiene un hijo mayor que vive en Moscú del que no habla mucho. Le digo que ella podría encontrar un buen trabajo haciendo de traductora o intérprete de ruso, pero no me escucha.

Cuando vuelvo a casa, por las noches, los bancos de la calle están ocupados por hombres magrebíes que hablan de manera distendida y amigable sobre sus cosas mientras las familias de filipinos se encaminan a casa con los hijos jugando y corriendo todavía a su alrededor gracias a las últimas reservas de energía que les quedan a pesar de lo tarde que ya es.

En mi barrio, no obstante, ha habido últimamente un movimiento estratégico muy importante que ha afectado a las prostitutas chinas que han perdido las esquinas claves que ocupaban hasta ahora expulsadas por otras chicas que ignoro de dónde vienen, que todavía no sé situar geográficamente en un atlas, no sé si son nacionales o latinas o hijas de una mezcla racial indeterminada, eso sí, todas son ya mayores y se las ve a las pobres un poco ajadas, arrugadas, envejecidas y con mucha "mili" encima o, mejor dicho, entre las piernas.

Ala afirma convencida que el Presidente Putin lo está haciendo muy bien y espera, dice ella, a ver si de una vez y por fin les da una buena paliza a esos podridos ucranianos que no se merecen ni una migaja de pan, que son todos unos nazis y una banda de mafiosos y que estaría muy bien que les cortaran el suministro de gas el próximo invierno a ver si se congelan y dejan de fastidiar.

Mis amigos tienen razón, los días pasan como un río y el bochorno ya me ha hecho olvidar que no hace mucho era primavera y celebramos San Juan y San Pedro, el santo del águila y el santo de las llaves que abren y cierran las puertas del Cielo.

servido por el-peletero sin comentarios compártelo

28 Junio 2014

El que es compte i el que es pesa (i 2)


Diari d’estiu (3)

El que es compte i el que es pesa (i 2)

Triantaphyllakos ens fa signes, indicant alguna cosa que està a la nostra esquerra. Hi ha allà una petita plana nevada. Però, per sobre de la neu, a la vora del camí, apareixen empremtes recents, molt apinyades i breus, com clotets, perdent-se en la llunyania. El nostre conductor fa sonar la botzina del cotxe. Els ecos responen i tota la cimera s'omple de veus buides, ronques, unísones. I de sobte, a la llunyania, sobre la cresta nevada d'un alt allau, passen veloçment, retallant sobre el fons clar del cel, les negres siluetes de quatre llops flaquísims, esperitats, fugint a corre-cuita, aixecant els seus musells famolencs i udolant de espant”. (De París a Monastir, Gaziel)

Una de les meves darreres lectures de la passada primavera que acabem de deixar ha estat Zero, zero, zero, de Roberto Saviano. Al llarg del llibre menciona en repetides ocasions, segons el seu parer, els dos tipus bàsics de diner que hi ha: el que es compte i el que es pesa. Coneixent aquesta diferència, penso jo, no és necessari saber masses coses més de la vida, fora d’això, hem d’acceptar, no hi ha més secrets que desvetllar ni misteris amagats ni coneixements per descobrir, ni qui va matar a JFK, ni si ens visiten d’incògnit alienígenes ni tampoc quina és la millor dieta per aprimar-se sense deixar de menjar, la vida, en el fons, és així de senzilla, comptar o pesar, no hi ha més, un saber, que d’altra banda, me n’adono, és tan vell com aquestes relacions que dèiem que s’estableixen entre el caràcter de les persones, la necessitat dels llops i l’atzar, i que fan que triem voler una cosa o bé una altra: el diner que es compte o el diner que es pesa.

Però com acabar així el post, amb aquesta frase tan rotunda, seria massa desangelat millor també fer-ho amb una cita una mica llarga del llibre d’en Roberto Saviano, una cita que paga la pena:

No hi ha cap altre mercat al món que rendeixi tant com invertir en cocaïna. Ni tan sols les pujades meteòriques de determinades accions es poden comparar amb els “interessos” que dóna la coca. L’any 2012, quan van sortir l’iPhone 5 i el mini iPad, Apple es va convertir en l’empresa més capitalitzada que s’hagués vist mai en borsa. El valor de les seves accions va créixer d’un 67 per cent en un sol any. Un augment notable per a les xifres de les finances. Si haguessis invertit mil euros en accions Apple a principis del 2012, ara en tindries mil sis-cents setanta . No està malament. Però si haguessis invertit mil euros en coca a començaments del 2012 ara en tindries cent vuitanta-dos mil: cent vegades més que invertint en títol borsari rècord de l’any!

La cocaïna és un bé refugi. La cocaïna és un bé anticíclic. La cocaïna és el veritable bé de consum que no pateix per l’escassedat de recursos ni la inflació dels mercats. Hi ha moltíssims indrets del món que viuen sense hospitals, sense webs, sense aigua corrent. Però sense coca no.

No existeix cap títol dels que cotitzen en Borsa que generi el benefici de la cocaïna. La inversió més insensata, l’especulació més intuïtiva, els moviments més ràpids de fluxos ingents de diner que influeixen en les condicions de vida de continents sencers, no obtenen una multiplicació del valor que s’hi pugui comparar ni de lluny. Qui inverteixi en coca acumula en pocs anys riqueses que per regla general els grans hòldings han aconseguit en dècades d’inversions i especulacions financeres. Si un grup empresarial arriba a posar les mans a la coca obtindrà un poder que en qualsevol altre mitjà li resultaria inabastable. De zero a mil. Una acceleració que no pot proporcionar cap altre motor econòmic. Per això, allà on la coca és l’economia d’escala no existeix altra cosa que l’enfrontament ferotge i violent. Amb la coca no hi ha mediació possible. O tot o res. I tot dura poc. (Zero, zero, zero, Ricardo Saviano)

I Això és tot, la primera part tenia que veure amb el caràcter, aquesta segona amb la necessitat, i de l’atzar no m’atreveixo a dir res. Un post fàcil d’escriure com podeu veure, sense ni un maleït dilema moral ni una inoportuna nostàlgia o record molest, sense ni una escena eròtica innecessària posada en calçador ni tampoc la inevitable dosi obligada de romanticisme pel públic femení, un post senzill per un començament d’estiu amb les platges plenes, calor, petards i foc.

------------------------------------------

Diario de verano (3)

Lo que se cuenta y lo que se pesa (y 2)

"Triantaphyllakos nos hace signos, indicando algo que está a nuestra izquierda. Hay allí una pequeña planicie nevada. Mas, por encima de la nieve, al borde del camino, aparecen huellas recientes, muy apretujadas y breves, como hoyuelos, perdiéndose en la lejanía. Nuestro conductor hace sonar la bocina del coche. Los ecos responden y toda la cumbre se llena de voces huecas, roncas, unísonas. Y de pronto, a lo lejos, sobre la cresta nevada de un alto alud, pasan velozmente, recortándose sobre el fondo claro del cielo, las negras siluetas de cuatro lobos flaquísimos, espiritados, huyendo a todo correr, levantando sus hocicos hambrientos y aullando de espanto”. (De París a Monastir, Gaziel)

Una de mis últimas lecturas de la pasada primavera que acabamos de dejar ha sido Cero, cero, cero, de Roberto Saviano. A lo largo del libro menciona en repetidas ocasiones, a su juicio, los dos tipos básicos de dinero que hay: el que se cuenta y el que se pesa. Conociendo esta diferencia, pienso yo, no es necesario saber demasiadas cosas más de la vida, fuera de eso, tenemos que aceptar, no hay más secretos que desvelar ni misterios escondidos ni conocimientos por descubrir, ni quién mató a JFK, ni si nos visitan de incógnito alienígenas ni tampoco cuál es la mejor dieta para adelgazar sin dejar de comer, la vida, en el fondo, es así de sencilla, contar o pesar, no hay más, un saber, que, por otra parte, me doy cuenta, es tan viejo como esas relaciones que decíamos que se establecen entre el carácter de las personas, la necesidad de los lobos y el azar, y que hacen que elijamos querer una cosa u otra: el dinero que se cuenta o el dinero que se pesa.

Pero como acabar así el post, con esta frase tan rotunda, sería demasiado desangelado mejor también hacerlo con una cita un poco larga del libro de Roberto Saviano, una cita que vale la pena:

No hay ningún otro mercado en el mundo que rinda tanto como invertir en cocaína. Ni siquiera las subidas meteóricas de determinadas acciones se pueden comparar con los "intereses" que da la torta. En el año 2012, cuando salieron el iPhone 5 y el mini iPad, Apple se convirtió en la empresa más capitalizada que se hubiera visto nunca en bolsa. El valor de sus acciones creció de un 67 por ciento en un solo año. Un aumento notable para las cifras de las finanzas. Si hubieras invertido mil euros en acciones Apple a principios de 2012, ahora tendrías mil seiscientos setenta. No está mal. Pero si hubieras invertido mil euros en coca a comienzos del 2012 ahora tendrías ciento ochenta y dos mil: cien veces más que invirtiendo en el título bursátil récord del año!

La cocaína es un bien refugio. La cocaína es un bien anticíclico. La cocaína es el verdadero bien de consumo que no sufre por la escasez de recursos ni la inflación de los mercados. Hay muchísimos lugares del mundo que viven sin hospitales, sin webs, sin agua corriente. Pero sin coca no.

No existe ningún título de los que cotizan en Bolsa que genere el beneficio de la cocaína. La inversión más insensata, la especulación más intuitiva, los movimientos más rápidos de flujos ingentes de dinero que influyen en las condiciones de vida de continentes enteros, no obtienen una multiplicación del valor que se pueda comparar ni de lejos. Quien invierta en torta acumula en pocos años riquezas que por regla general los grandes holdings han conseguido en décadas de inversiones y especulaciones financieras. Si un grupo empresarial llega a poner las manos en la torta obtendrá un poder que en cualquier otro medio le resultaría inalcanzable. De cero a mil. Una aceleración que no puede proporcionar ningún otro motor económico. Por eso, allí donde la coca es la economía de escala no existe otra cosa que el enfrentamiento feroz y violento. Con la coca no hay mediación posible. O todo o nada. Y todo dura poco. (Cero, cero, cero, Ricardo Saviano)

Y Eso es todo, la primera parte tenía que ver con el carácter, esta segunda con la necesidad, y del azar no me atrevo a decir nada. Un post fácil de escribir como se puede ver, sin un maldito dilema moral ni una inoportuna nostalgia o recuerdo molesto, sin una escena erótica innecesaria puesta en calzador ni tampoco la inevitable dosis obligada de romanticismo para el público femenino, un post sencillo de principios de verano con las playas llenas, calor, petardos y fuego.

servido por el-peletero sin comentarios compártelo

27 Junio 2014

El que es compte i el que es pesa (1 de 2)


Diari d’estiu (2)

El que es compte i el que es pesa (1 de 2)

En aquest post d’avui hi ha poques paraules meves, paraules pròpies, és una mica llarg, per això l’he escrit en dues parts, però ha esta fàcil de fer-ho, un parell d’enllaços i poca cosa més.

Hi ha fets que sempre hem sabut amb aquesta mena de coneixement intuïtiu i semi inconscient que tots tenim o que no tenim, però que ens sobten al llegir-los escrits negre sobre blanc amb absoluta naturalitat notarial, com si els recordéssim després d’haver-los mig oblidat, perquè intuïm i temem que també parlen de nosaltres, millor dit, que exclusivament parlen de nosaltres. O molt pitjor encara!, que parlen de nosaltres en singular, de mi, de tu, d’ell i d’ella, no pas en plural ni de la espècie humana o com es vulgui dir a la nostra estirp, sinó amb noms i cognoms, assenyalant-nos amb el dit com si forméssim part d’una llista, una mena de llista de baixes d’una guerra interminable.

És la vella història sobre les relacions que s’estableixen entre el caràcter, la necessitat i l’atzar com si fóssim uns llops famolencs i atemorits. “Quins són els ressorts que poden conduir a un professor d'universitat, a un exquisit lector de Shakespeare, a ordenar l'incendi de la biblioteca en què ha passat hores estudiant i consultant llibres?” (Juliana)

A The Troubles We'veu Seen, el documental de Marcel Ophuls sobre els reporters estrangers que van cobrir la guerra a Bòsnia, apareix Koljevic - "el Shakespeare serbi" -, explicant en un anglès impecable a un periodista de la BBC que aquests sons que es sentien de fons (els bombardejos serbis sobre Sarajevo) eren en realitat part del ritual amb què els ortodoxos celebren el Nadal. "No cal dir que els serbis fan això des de temps immemorial", va dir. I va somriure, gaudint al parer del seu desvergonyit enginy. El periodista de la BBC simplement va comentar: "Però no estem ni a prop del Nadal".” (Vila Matas)

Paolo Rumiz, un excel•lent periodista italià nascut a Trieste, ciutat de frontera, ha escrit alguns dels millors llibres sobre la guerra dels Balcans (La línia dei mirtilli i Maschere per un massacro). Sosté Rumiz que l'última guerra balcànica va ser una guerra de bandidatge en què el principal mòbil de la neteja ètnica, practicada per gairebé tots els bàndols, era el robatori. El robatori de cases, estris, camps i bestiar. L'agressió a les dones, també.” (Juliana)

Per un pudor inexplicable i per unes raons que no sóc capaç d’esbrinar ni explicar no m’atreveixo ni puc considerar-me irresponsable i aliè a aquests fets terribles. Alguna cosa em lliga als seus protagonistes i botxins, i em fa pensar que jo també hi era quan cremaven la biblioteca de Sarajevo atiant les flames, que amagat darrera les escletxes d’unes runes també disparava a mort els vianants que anaven al mercat, i que abans d’afusellar a tots el homes i nens d’un poblat havia violat a les seves dones. És evident que no ho vaig fer, però...

Els més mansos són indubtablement els morts, alguna cosa bona ha de tenir estar mort, poder acomplir sense esforç amb una de les benaurances de Jesús al Sermó de la Muntanya, per això la tradició de saquejadors de tombes és antiga i fecunda i es veu que es transmet de pares a fills com si fos un ofici qualsevol, un ofici fàcil perquè els morts no es queixen ni quan algú els roba el que ja no és seu.

"(...) En el seu llibre, Marek narrava amb hàbil suspens la troballa al 1860 d'un altre amagatall similar a la KV 40: la cova DB320, situada en un punt proper a Deir el Bahari, en la necròpoli de Tebas, enfront de Luxor. En aquesta mena de dipòsit de cadàvers improvisat es van trobar les mòmies de diversos Ramsès, Tutmosis, Setis i moltes altres figures rellevants del passat egipci. La insòlita acumulació de faraònics despulles es devia, segons va adduir, que els sacerdots del primer mil•lenni abans de Crist havien decidit portar-les allà per protegir-les dels saquejadors. En el seu moment-jo era poc més que un nen, vaig donar per bona aquesta explicació que avui dia sona a coartada. El més probable és que aquests mateixos gelosos sacerdots fossin els que havien saquejat les tombes. Així mateix, segurament l'expedició suïssa no "va descobrir" res, sinó que va actuar guiada per una ben remunerada delació d'alguna de les famílies de saquejadors que, des de fa segles, controlen l'espoli i posterior trànsit de les antiguitats egípcies."(Enrique Lynch)

----------------------------------------------------------

Vull destacar que és interessant llegir els articles sencers.

----------------------------------------------------------

Diario de verano (2)

Lo que se cuenta y lo que se pesa (1 de 2)

En este post de hoy hay pocas palabras mías, palabras propias, es un poco largo, por eso lo he escrito en dos partes, pero ha sido fácil, un par de enlaces y poco más.

Hay hechos que siempre hemos sabido con este tipo de conocimiento intuitivo y semi inconsciente que todos tenemos o que no tenemos, pero que nos sorprenden al leerlos escritos negro sobre blanco con absoluta naturalidad notarial, como si los recordáramos después de haberlos medio olvidado, porque intuimos y tememos que también hablan de nosotros, mejor dicho, que exclusivamente hablan de nosotros. ¡O mucho peor todavía!, que hablan de nosotros en singular, de mí, de ti, de él y de ella, no en plural ni de la especie humana o como se quiera llamar a nuestra estirpe, sino con nombres y apellidos, señalándonos con el dedo como si formáramos parte de una lista, una especie de lista de bajas de una guerra interminable.

Es la vieja historia sobre las relaciones que se establecen entre el carácter, la necesidad y el azar como si fuéramos unos lobos hambrientos y atemorizados. “¿Cuáles son los resortes que pueden conducir a un profesor de universidad, a un exquisito lector de Shakespeare, a ordenar el incendio de la biblioteca en la que ha pasado horas estudiando y consultando libros?" (Juliana)

" En The Troubles We’ve Seen, el documental de Marcel Ophuls sobre los reporteros extranjeros que cubrieron la guerra en Bosnia, aparece Koljevic –”el Shakespeare serbio”–, explicando en un inglés impecable a un periodista de la BBC que esos sonidos que se oían de fondo (los bombardeos serbios sobre Sarajevo) eran en realidad parte del ritual con que los ortodoxos celebran la Navidad. “Huelga decir que los serbios hacen esto desde tiempo inmemorial”, dijo. Y sonrió, disfrutando al parecer de su desvergonzado ingenio. El periodista de la BBC simplemente comentó: “Pero no estamos ni cerca de la Navidad”. (Vila Matas)

"Paolo Rumiz, un excelente periodista italiano nacido en Trieste, ciudad de frontera, ha escrito algunos de los mejores libros sobre la guerra de los Balcanes (La linea dei mirtilli y Maschere per un massacro). Sostiene Rumiz que la última guerra balcánica fue una guerra de bandidaje en la que el principal móvil de la limpieza étnica, practicada por casi todos los bandos, era el robo. El robo de casas, enseres, campos y ganado. La agresión a las mujeres, también." (Juliana)

Por un pudor inexplicable y por unas razones que no soy capaz de averiguar ni explicar no me atrevo ni puedo considerarme irresponsable y ajeno a estos hechos terribles. Algo me ata a sus protagonistas y verdugos, y me hace pensar que yo también estaba cuando quemaban la biblioteca de Sarajevo atizando las llamas, que escondido detrás de las rendijas de unas ruinas también disparaba a muerte a los peatones que iban al mercado, y que antes de fusilar a todos los hombres y niños de un poblado había violado a sus mujeres.

Los más mansos son indudablemente los muertos, algo bueno debe tener estar muerto, poder cumplir sin esfuerzo con una de las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón de la Montaña, por eso la tradición de los saqueadores de tumbas es antigua y fecunda y se ve que se transmite de padres a hijos como si fuera un oficio cualquiera, un oficio fácil porque los muertos no se quejan ni cuando alguien roba lo que ya no es suyo.

“(...) En su libro, Marek narraba con hábil suspense el hallazgo en 1860 de otro escondite similar a la KV 40: la cueva DB320, situada en un punto cercano a Deir el Bahari, en la necrópolis de Tebas, frente a Luxor. En esa especie de morgue improvisada se encontraron las momias de varios Ramsés, Tutmosis, Setis y muchas otras figuras relevantes del pasado egipcio. La insólita acumulación de faraónicos despojos se debía, según se adujo, a que los sacerdotes del primer milenio antes de Cristo habían decidido llevarlas allí para protegerlas de los saqueadores. En su momento —yo era poco más que un niño— di por buena esa explicación que hoy en día suena a coartada. Lo más probable es que esos mismos celosos sacerdotes fueran los que habían saqueado las tumbas. Asimismo, seguramente la expedición suiza no “descubrió” nada, sino que actuó guiada por un bien remunerado chivatazo de alguna de las familias de saqueadores que, desde hace siglos, controlan el expolio y posterior tráfico de las antigüedades egipcias.” (Enrique Lynch)

----------------------------------------------------------

Quiero destacar que es interesante leer los artículos enteros.

----------------------------------------------------------

servido por el-peletero sin comentarios compártelo

21 Junio 2014

Play it again, Sam.

Thessaloniki

Diari d’estiu (1)

Play it again, Sam.

Un dia, de bon matí, el meu pare es va asseure, ja fa molts anys, en un seient equivocat d’un autobús que sortia de Salònica cap a l’oest; els seients anaven numerats però ell no se’n va adonar, era la primera vegada que visitava Grècia. Quan va arribar l’home al que pertanyia segons el bitllet aquell seient i al veure’l ja ocupat li va dir molt educadament en grec que s’asseia en un lloc que no era el seu. El meu pare, que no entenia el grec, li va preguntar si parlava l’anglès i l’home li va respondre que no, que a part del grec i el macedoni només parlava l’espanyol.

Aquell va ser l’inici d’una llarga amistat com la de Casablanca, però sense que hi hagués pel mig ni cap guerra ni, malauradament, la Ingrid Bergman. Ells dos, per descomptat, tampoc eren ni el Humphrey Bogart fent de Rick ni en Claude Rains interpretant al capità Louis Renault comissari de policia de la França de Vichy, ni jo em dic Sam, ni sóc nord-americà, ni sóc negre ni sé tocar el piano.

Tant el meu pare com jo mateix vam pujar a aquell autobús moltíssimes vegades més durant quasi dues dècades comprovant, en cada trajecte d’anada i de tornada, que el numero que lluïa el seient fos el mateix que el que deia el bitllet. El viatge durava quatre hores, d’un palau de marbre blanc a la vora del mar a un llac entre muntanyes que es glaçava quan arribava l’hivern. En algunes ocasions, quan nevava i la carretera es congelava, ens venia a buscar en Vangelis, el soci de l’home grec amb qui el meu pare havia equivocat els seients, conduint el seu flamant i elegant BMW negre que sabia fer lliscar amb habilitat, sense perill i sense tenir que fer servir cadenes pels camins convertits en glaceres de la Macedònia grega.

Durant un munt d’anys havia fet en camió el trajecte fins Alemanya quan era transportista; es coneixia els camins dels Balcans i de l’Est d’Europa de memòria i en els seus viatges aprengué a parlar les diferents llengües eslaves que van des de Grècia fins a Polònia. S’assemblava físicament a Leonidas Breznhev, el que havia estat Secretari General del PCUS soviètic des del 1964 fins el 1982, amb les seves celles poblades i la seva fesomia característica d’eslau típic amant del vodka, encara que ell, en Vangelis, era abstemi, més fi de cos, més esvelt però més sòlid també, més rocós.

Aquesta és una historia que he repetit milers de vegades, me n’adono que em faig pesat, que sóc un pelma, però per alguna raó estranya necessito narrar-me-la sovint a mi mateix, una vegada i un altra, com si fos un nen petit, com si em digués amb un got de whisky a la ma: Play it again, Sam. Em cal fer-ho per recordar de nou la sensació que m’embargava en aquells anys quan m’asseia al cotxe del Vangelis al seient del copilot i em deixava dur per ell: cap perill em podia arribar, cap mal em podia tocar. Era jove, estava sa i amb en Vangelis al volant completament estalvi.

Vòdena, 16 de novembre de 1915. Vam travessar el carrer del Vardar, els suburbis de Salònica, i sortirem al camp ras. Una darrera mirada a la ciutat que es fa petita en la llunyania. Les muntanyes de Kicechtení, protegint la vila estesa a les seves plantes. Salònica recolzada al vessant, pàl•lida, somnolenta, mirant amb melangia serena l'horitzó dilatat del mar. El caseriu blanc, apinyat, cobert amb la crosta marcida de les velles teulades. Els braços blancs dels minarets i els suaus pits de les cúpules, emergint en l'aire. El vidre de la rada, la ciutadella sobresortint en l'altura. I, entorn, els boscos de xiprers i els cementiris, com orles de vellut i llacunes de pau.”Agustí Calvet, 28. A través de Macedònia. De París a Monastir. (1915)

-----------------------------------------------------------------------------------

Diario de verano (1)

Play it again, Sam.

Un día, por la mañana, mi padre se sentó, hace ya muchos años, en un asiento equivocado de un autobús que salía de Salónica hacia el oeste; los asientos iban numerados pero él no se dio cuenta, era la primera vez que visitaba Grecia. Cuando llegó el hombre al que pertenecía según el billete aquel asiento y al verlo ya ocupado le dijo muy educadamente en griego que se sentaba en un lugar que no era el suyo. Mi padre, que no entendía el griego, le preguntó si hablaba inglés y el hombre le respondió que no, que aparte del griego y el macedonio sólo hablaba español.

Aquel fue el inicio de una larga amistad como la de Casablanca, pero sin que hubiera de por medio ninguna guerra ni, desgraciadamente, Ingrid Bergman. Ellos dos, por supuesto, tampoco eran ni Humphrey Bogart haciendo de Rick ni Claude Rains interpretando al capitán Louis Renault comisario de policía de la Francia de Vichy, ni yo me llamo Sam, ni soy norteamericano, ni negro ni sé tocar el piano.

Tanto mi padre como yo mismo subimos a aquel autobús muchísimas veces más durante casi dos décadas comprobando, en cada trayecto de ida y de vuelta, que el número que lucía el asiento fuera el mismo que el que decía el billete. El viaje duraba cuatro horas, de un palacio de mármol blanco en la orilla del mar a un lago entre montañas que se congelaba cuando llegaba el invierno. En algunas ocasiones, cuando nevaba y la carretera se helaba también, nos venía a buscar Vangelis, el socio del hombre griego con quien mi padre había equivocado los asientos, conduciendo su flamante y elegante BMW negro que sabía deslizar con habilidad, sin peligro y sin tener que usar cadenas por los caminos convertidos en heladeras de la Macedonia griega.

Durante muchos años había hecho en camión el trayecto hasta Alemania cuando era transportista; se conocía los caminos de los Balcanes y del Este de Europa de memoria y en sus viajes aprendió a hablar las diferentes lenguas eslavas que van desde Grecia hasta Polonia. Se parecía físicamente a Leonidas Breznhev, el que había sido Secretario General del PCUS soviético desde 1964 hasta 1982, con sus cejas pobladas y su fisonomía característica de eslavo típico amante del vodka, aunque él, Vangelis, era abstemio, más fino de cuerpo, más esbelto pero más sólido también, más rocoso.

Esta es una historia que he repetido miles de veces, me doy cuenta que me hago pesado, que soy un pelma, pero por alguna razón extraña necesito narrarme a mí mismo este cuento a menudo, una y otra vez, como si fuera un niño pequeño, como si me dijera con un vaso de whisky en la mano: Play it again, Sam. Me es imperioso hacerlo para recordar de nuevo la sensación que me embargaba en aquellos años cuando sentado en el asiento del copiloto del coche de Vangelis me dejaba llevar por él: ningún peligro podía alcanzarme, ningún mal podía tocarme. Era joven, estaba sano y con Vangelis al volante completamente a salvo.

“Vódena, 16 de noviembre de 1915. Atravesamos la calle del Vardar, los suburbios salonicenses, y salimos al campo raso. Una postrer mirada a la ciudad que se achica a lo lejos. Los montes de Kicechtení, protegiendo la villa extendida a sus plantas. Salónica recostada en la ladera, pálida, soñolienta, mirando con melancolía serena el horizonte dilatado del mar. El caserío blanco, apiñado, cubierto con la costra marchita de los viejos tejados. Los brazos blancos de los minaretes y los suaves senos de las cúpulas, emergiendo en el aire. El cristal de la rada, la ciudadela descollando en la altura. Y, en torno, los bosques de cipreses y los cementerios, como orlas de terciopelo y lagunas de paz.” Agustí Calvet, 28. A través de Macedònia. De París a Monastir. (1915)

 

Kastoria

servido por el-peletero sin comentarios compártelo

17 Junio 2014

La vida àtica

Camps de Vilanova de Bellpuig


Diari de primavera (18)

La vida àtica.

A l’edició del 5 de juny passat de la Vanguardia de Barcelona en Julià Gillamont ens parlava d’en Josep Sol, “una de les esperances de la literatura catalana dels anys 30, un noi que venia del camp, d’una masia de Santa Coloma de Gramanet, quan a Santa Coloma hi havia masies.”

En Julià Guillamont ens diu en el seu article que estem acostumats als desclassats urbans, des de Juan Marsè fins a Julià de Jodar i molts altres, però no pas als desclassats del camp com segons sembla ho va ser en Josep Sol.

Una de les seves principals obres és Una adolescència (1936) on narra les peripècies d’un noi de camp a Barcelona, ciutat a la que anat a viure per estudiar i on els seus companys d’estudis el veuen com un brètol pagesot quan ell es considera tot el contrari, una persona de camp culta i molt més refinada que aquests urbanites ignorants dels qui només rep burles i mofes. El protagonista de la novel•la: “Llegeix als clàssics, s’apassiona per l’art de l’antiguitat i decideix viure ociosament com un grec. Les valls, els turons i els rierols entre Santa Coloma de Gramanet i Badalona són la seva Arcàdia. (...) el noi es dedica a l’esport, de les vinyes a la platja, no com un “sportman”, sinó com un àtic.

Un cop acabada la guerra en Josep sol es va retirar en una mena d’exili interior a la seva Santa Coloma a treballar la terra mentre aquell poblet, on la meva mare també hi va viure un temps durant la guerra, es convertia inexorablement en una ciutat dormitori i destí d’una bona part de l’emigració espanyola que venia a treballar a Barcelona.

-----------------------------------------

La meva veïna Lourdes també du una vida àtica. En el seu cas viu en un àtic molt a prop de la meva botiga juntament amb els seus dos fills, noi i noia de 14 i 16 anys respectivament.

Tot i que la seva vida se’n anat en orris al divorciar-se del seu marit, diu molt convençuda que podrà conservar aquest àtic gràcies a un usdefruit vitalici que el seu marit li va signar quan encara estaven casats, enamorats i els diners fluïen com ho fan els rius de les muntanyes de l’Himàlaia quan es fonen els seus gels a la primavera.

L’àtic, naturalment, està hipotecat i la hipoteca, naturalment també o tampoc, no la paga ningú, i el banc, afirma la Lourdes, no pot fer-hi res, ni executar el deute ni desnonar-la ni res de res, s’ha de resignar i aguantar-se a causa de l’usdefruit. Jo no m’ho acabo de creure.

La pobre Lourdes ha passat de dur una vida luxosa, còmode i fàcil, de conduir cotxes esportius de luxe a viure literalment de la caritat pública, a vendre’s les joies i a pidolar als amics diners per comprar menjar pels seus fills. El seu ex marit ja fa temps es va convertir en un alcohòlic i la seva empresa de components automobilístics va fer fallida i ara li cauen les demandes judicials per tot arreu a causa de les deutes que va deixar pendents amb els treballadors, amb Hisenda, amb la Seguretat Social, amb els proveïdors i amb els bancs. I, el que més afecta a la Lourdes i als seus fills, ha deixat de passar-los la manutenció econòmica que va establir el jutge del divorci. Per això ha iniciat els tràmits a través de l’assistent social per demandar-lo amb una querella criminal. Jo li dic que no aconseguirà res, que el seu marit és un pou sec on no hi ha més aigua per treure, però ella no em creu o, millor dit, no em vol creure.

La Lourdes és una noia vistosa de 47 anys que porta unes ungles de tres centímetres de llarg ben retallades, llimades i pintades de negre i que vesteix d’una manera estrafolària i sofisticadíssima que no l’ajuda gens alhora de buscar treballs de cuidadora d’avis, dona de fer feines o coses similars, que, d’altra banda, són els únics que pot trobar; no encaixa, ningú se la creu amb aquests dits de mandarí xinés que no poden agafar un fregall i aquests vestits que em porta que fan que la gent es tombi a mirar-la.

Però al seu àtic té una terrassa esplèndida on procura prendre el sol cada dia, faci fred o calor, sigui hivern o sigui estiu. Està molt morena, pel meu gust massa, negra com el carbó, socarrimada, apergaminada, però, com és evident, aquest no és pas assumpte meu ni tampoc em faria cas si li digués que un to dèrmic més pàl•lid l’ajudaria més i millor.

En el post anterior li deia a una noia de Paraguai que vaig conèixer bé el nord de Grècia, entre Salònica i Albània, però ja que parlem de la vida àtica, és adequat citar a l’Agustí Calvet, alies Gaziel, parlant d’Atenes en el seu llibre De París a Monastir (1915). Trec també a col•lació aquesta cita i no pas una altra perquè és exactament la sensació que descriu la que jo vaig tenir a l’arribar a Atenes ara ja fa un munt d’anys, tot just quan acabaven d’enderrocar el 24 de juliol la dictadura dels coronels que manava en Georgios Papadopoulos. El 25 d’abril d’aquell mateix any havia caigut en Marcello Caetano a Portugal i un any després moriria al llit Francisco Franco.

L'arribada a Atenes produeix un desengany en certa manera aclaparador. El contrast que s'experimenta al viatjar per Grècia, entre el cúmul de records, imaginacions i reminiscències clàssiques que acompanyen per dins al turista, i la crua realitat que l'envolta per fora arriba a l’entrar a la capital el seu grau màxim. En descendir del tren, el viatger es queda atordit com si acabés de ser víctima d'un error d'itinerari i, en comptes de trobar-se a Grècia, es trobés en el més modern i infantil dels Estats recents. A primer cop d'ull ningú seria capaç de prendre a Atenes per ella mateixa, sinó per Tegucigalpa, Santiago de Xile, Adelaida o una altra qualsevol de les capitals menors de l’Amèrica Llatina o de Nova Holanda.

S’està acabant la primavera i amb els focs de Sant Joan donarem la benvinguda a l’Estiu, i en el meu cas recordaré aquells a les platges de Badalona, la Barceloneta o als camps de regadiu de Vilanova de Bellpuig mentre l’oncle Marià collia les seves cebes i jo no m’adonava que feia calor simplement perquè era massa petit, un nen, i no podia ser conscient que allò era l’Arcàdia i tampoc que duia un veritable estil de vida àtic.

-------------------------------------------------------------

Diario de primavera (18)

La vida ática.

En la edición del 5 de junio de la Vanguardia de Barcelona Julià Gillamont nos hablaba de Josep Sol, "una de las esperanzas de la literatura catalana de los años 30, un chico que venía del campo, de una masía de Santa Coloma de Gramanet, cuando en Santa Coloma había masías. "

Julià Guillamont nos cuenta en su artículo que estamos acostumbrados a los desclasados urbanos, desde Juan Marsé hasta Julià de Jodar y muchos otros, pero no a los desclasados del campo como al parecer lo fue Josep Sol.

Una de sus principales obras es Una adolescència (1936) donde narra las peripecias de un chico de campo en Barcelona, ciudad a la que ha ido a vivir para estudiar i donde sus compañeros de estudios lo ven solamente como un campesino palurdo cuando él se considera todo lo contrario, una persona de campo culta y mucho más refinada que estos urbanitas ignorantes de quien recibe burlas y mofas. El protagonista de la novela: "Lee a los clásicos, se apasiona por el arte de la antigüedad y decide vivir ociosamente como un griego. Los valles, las colinas y los arroyos entre Santa Coloma de Gramanet y Badalona son su Arcadia. (...) El chico se dedica al deporte, de los viñedos a la playa, no como un "sportman", sino como un ático."

Una vez terminada la guerra Josep Sol se retiró en una especie de exilio interior en su Santa Coloma a trabajar la tierra mientras aquel pueblo, donde mi madre también vivió un tiempo durante la guerra, se convertía inexorablemente en una ciudad dormitorio y destino de una buena parte de la emigración española que venía a trabajar a Barcelona.

-----------------------------------------

Mi vecina Lourdes también lleva una vida ática. En su caso vive en un ático muy cerca de mi tienda junto con sus dos hijos, chico y chica de 14 y 16 años respectivamente.

Aunque su vida se ha ido a pique al divorciarse de su marido, dice muy convencida que podrá conservar ese ático gracias a un usufructo vitalicio que su marido le firmó cuando aún estaban casados, enamorados y el dinero fluía como lo hacen los ríos de las montañas del Himalaya cuando se funden sus hielos en primavera.

El ático, naturalmente, está hipotecado y la hipoteca, naturalmente también o tampoco, no la paga nadie, y el banco, afirma Lourdes, no puede hacer nada, ni ejecutar la deuda ni desahuciarla ni nada de nada, se ha de resignar y aguantar a causa del usufructo. Yo no me lo acabo de creer.

La pobre Lourdes ha pasado de llevar una vida lujosa, cómoda y fácil, de conducir coches deportivos de alta gama a vivir literalmente de la caridad pública, a vender sus joyas y a mendigar a los amigos dinero para comprar comida para sus hijos. Su ex marido ya hace tiempo se convirtió en un alcohólico y su empresa de componentes automovilísticos quebró y ahora le caen las demandas judiciales por todas partes debido a las deudas que dejó pendientes con los trabajadores, con Hacienda, con la Seguridad Social, con los proveedores y con los bancos. Y, lo que más afecta a Lourdes y a sus hijos, ha dejado de pasarles la manutención económica que estableció el juez del divorcio. Por eso ha iniciado los trámites a través de la asistente social para demandarlo con una querella criminal. Yo le digo que no conseguirá nada, que su marido es un pozo seco donde no hay más agua que sacar, pero ella no me cree o, mejor dicho, no me quiere creer.

Lourdes es una chica vistosa de 47 años que lleva unas uñas de tres centímetros de largo bien recortadas, limadas y pintadas de negro y que viste de una manera extravagante y sofisticadísima que no le ayuda nada para buscar trabajos de cuidadora de ancianos, mujer de la limpieza o cosas similares, que, por otra parte, son los únicos que puede encontrar; no encaja, nadie se la cree con estos dedos de mandarín chino que no pueden coger un estropajo y estos vestidos que me lleva que hacen que la gente se gire a mirarla.

Pero en su ático tiene una terraza espléndida donde procura tomar el sol cada día, haga frío o calor, sea invierno o sea verano. Está muy morena, para mi gusto demasiado, negra como el carbón, chamuscada, apergaminada, pero, como es evidente, este no es asunto de mi incumbencia ni tampoco me haría caso si le dijera que un tono dérmico más pálido la ayudaría más y mejor.

En el post anterior le decía a una chica de Paraguay que conocí bien el norte de Grecia, entre Salónica y Albania, pero ya que hablamos de la vida ática, es apropiado citar a Agustí Calvet, alias Gaziel, hablando de Atenas en su libro De París a Monastir (1915). Saco también a colación esta cita y no otra porque es exactamente la sensación que describe la que yo tuve al llegar a Atenas hace ya muchos años, justo cuando acababan de derribar el 24 de julio la dictadura de los coroneles que mandaba Georgios Papadopoulos. El 25 de abril de ese mismo año había caído Marcello Caetano en Portugal y un año después moriría en la cama Francisco Franco.

"La llegada a Atenas produce un desengaño en cierto modo abrumador. El contraste que se experimenta al viajar por Grecia, entre el cúmulo de recuerdos, imaginaciones y reminiscencias clásicas que acompañan por dentro al turista, y la cruda realidad que le rodea por fuera alcanza al llegar a la capital su grado máximo. Al descender del tren, el viajero se queda aturdido como si acabara de ser víctima de un error de itinerario y, en vez de hallarse en Grecia, se encontrara en el más moderno e infantil de los Estados recientes. Al primer golpe de vista nadie sería capaz de tomar a Atenas por ella misma, sino por Tegucigalpa, Santiago de Chile, Adelaida u otra cualquiera de las capitales menores de la América Latina o de Nueva Holanda."

Está terminando la primavera y con los fuegos de San Juan daremos la bienvenida al verano, y en mi caso recordaré aquellos en las playas de Badalona, la Barceloneta o en los campos de Vilanova de Bellpuig mientras mi tío Mariano cosechaba sus cebollas y yo no me daba cuenta que hacía calor simplemente porque era demasiado pequeño, un niño, y no podía ser consciente que vivía en la Arcadia y tampoco que llevaba un verdadero estilo de vida ático.

 

 

 

 

 

servido por el-peletero sin comentarios compártelo


Sobre mí

Si desnudar a alguien no ha sido nunca una actividad baladí, vestirla tampoco lo es y mucho menos cuando la materia prima es algo tan sublime como la piel. Este es el hecho, sin más, y en él nos regocijamos y sobre él nos preguntamos y nos hacemos responsables, hasta las últimas consecuencias. ______________________________________________________________ __________________________________________________________________

Fotos

el-peletero todavía no ha subido ninguna foto.

¡Anímale a hacerlo!

Buscar

suscríbete

Selecciona el agregador que utilices para suscribirte a este blog (también puedes obtener la URL de los feeds):

¿Qué es esto?

Crea tu blog gratis en La Coctelera